5,400.00 kr

För de som vill utföra arbete enligt arbetsmetoden "Arbete med spänning".

6,200.00 kr

Elinstallationer i explosiv atmosfär - ATEX

5,900.00 kr

Genomgång av den nya Elsäkerhetslagen som trädde i kraft den 1 juli 2017.

Bygg & anläggning

Brandfarliga Arbeten

2,600.00 kr

Brandfarliga arbeten är en ny och modern utbildning för dig som arbetar med moment där det finns en risk för brand.

KRAV
4,900.00 kr

Från projektering (BAS P) till byggfas (BAS U).

5,400.00 kr

Fördjupning i vad som åläggs beställare, byggherrar och arbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U enligt Arbetsmiljöverkets krav.

KRAV
4,900.00 kr

Arbete med förläggning av kabel, jordtag och placering av stolpar och kabelskåp tillhörande koncessionspliktiga nät.

4,900.00 kr

Svensk Standard gällande elinstallationer för lågspänning: SS 436 40 00 utgåva 3.

KRAV
4,400.00 kr

Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS-EN 50110-1.

4,900.00 kr

Få större kunskap om vilka åtgärder man kan vidta för att få en mer energieffektiv och billigare drift av fastigheter.

5,400.00 kr

Grundläggande kunskap kring avtal enligt AB 04 och ABT 06.

5,900.00 kr

Steg 2 AB 04 / ABT 06

KRAV

El & Teknik

ESA-14 Fackkunnig

5,500.00 kr

Energibranschens elsäkerhetsanvisning.

KRAV
5,900.00 kr

Förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar.

KRAV
2,900.00 kr

Person som har instruerats för att kunna undvika faror som elektricitet kan medföra, anpassad för elnätsbranschens anläggningar.

KRAV

El & Teknik

ESA-14 Röj

5,900.00 kr

Underhållsröjning och besiktning av ledningsgator.

KRAV
5,900.00 kr

Arbeten och åtgärder i kraftstationer och kraftstationers vattenvägar.

KRAV

Bygg & anläggning

Fallskydd

2,200.00 kr

Alla som arbetar över 2 meters höjd.

KRAV

Bygg & anläggning

Heta Arbeten

3,200.00 kr

Brandfarliga arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.

KRAV

Bygg & anläggning

HLR med första hjälpen

1,900.00 kr

Hantera en akut situation i väntan på ambulans.

KRAV

El & Teknik

Instruerad Person

3,900.00 kr

Grundläggande ellära, elfara, föreskrifter, säkringar, motorskydd, jordfelsbrytare

4,900.00 kr

Genomgång av del 6 (Kontroll) i SS 436 40 00.

2,500.00 kr

Säker hantering av liftar och välja rätt maskin till rätt jobb.

El & Teknik

Praktisk elteknik

14,900.00 kr

För mekaniker som arbetar inom industri.


Certifierade el- & teknikutbildningar hos Svensk Uppdragsutbildning

Det finns flera lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar elansvaret. För alla som arbetar med el i fastigheter såväl som inom industrin är säkerheten av största betydelse. Det är lika viktigt att den som utför elarbeten är mycket noggrann som att personen har certifierad behörighet genom lagstadgade utbildningar. Enligt elsäkerhetslagstiftningen ska innehavare av elanläggning se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och av behöriga personer, så att betryggande säkerhet ges mot personskador eller materiella skador. Dessutom ska arbetsgivare vidta alla säkerhetsåtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Svensk Uppdragsutbildning erbjuder en mängd certifierade utbildningar som behandlar allt från mindre elinstallationer i fastigheter till mer komplicerade elarbeten i explosiv miljö eller i starkströmsanläggningar. Vi har utbildningar för exempelvis elinstallatörer, elektriker, besiktningsmän, personer som arbetar med kabelförläggning såväl som för mekaniker som utför elarbeten inom industrin. Våra utbildningar berör obligatoriska säkerhetsaspekter för att förhindra att människor skadas, samt juridiska regelverk för att undvika rättsliga problem och tvister. Kursdeltagarna får bland annat ökad kunskap beträffande förebyggande och hantering av elolycksfall, arbetsmetoder och ansvarsfrågor. Vi har dessutom kurser i projektledning som behandlar planering, ledning och avslut av utvecklingsinsatser som bedrivs i projektform.

Energieffektivisering allt viktigare

Det ställs allt större krav på att få ner energiförbrukningen i alla fastigheter, framför allt för miljöns skull men även för att få lägre elpriser och en så kostnadseffektiv drift som möjligt. Vår utbildning Energieffektivisering ger en inblick i de senaste teknikerna och innovationerna inom området och de specifika åtgärder man kan vidta för att få en mer energieffektiv och billigare drift av fastigheter.

Några av våra el- & teknikutbildningar

Arbete med spänning. Obligatorisk för all personal som någon gång i sitt arbete kommer i direkt kontakt med spänningsförande delar.
Elinstallationsreglerna. Grundkraven för elinstallatörer, elektriker, konsulter, besiktningsmän och projektledare.
Entreprenadjuridik Grund och Fördjupning
ESA-14 Fackkunnig. Elrisker vid åtgärder i starkströmsanläggningar.
ESA-14 Industri & installation. Förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar.
ESA-14 Röj. Underhållsröjning och besiktning av ledningsgator.
HLR med första hjälpen vid elskada. Hantera en akut situation i väntan på ambulans.
Särskilt instruerad person. För att arbetstagare som inte är elektriker inte ska utsätta sig för elektrisk fara.