14,900.00 kr

Fastighetsskötare inom industrin och den offentliga sektorn.

Bygg & anläggning

Projektledning

12,500.00 kr

Hur man planerar, leder och avslutar en utvecklingsinsats som bedrivs i projektform.

Bygg & anläggning

Slutna Utrymmen

2,500.00 kr

Arbetsmiljöverket krav om arbeten i slutna utrymmen, t.ex silos och cisterner.


Certifierade el- & teknikutbildningar hos Svensk Uppdragsutbildning

Det finns flera lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar elansvaret. För alla som arbetar med el i fastigheter såväl som inom industrin är säkerheten av största betydelse. Det är lika viktigt att den som utför elarbeten är mycket noggrann som att personen har certifierad behörighet genom lagstadgade utbildningar. Enligt elsäkerhetslagstiftningen ska innehavare av elanläggning se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och av behöriga personer, så att betryggande säkerhet ges mot personskador eller materiella skador. Dessutom ska arbetsgivare vidta alla säkerhetsåtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Svensk Uppdragsutbildning erbjuder en mängd certifierade utbildningar som behandlar allt från mindre elinstallationer i fastigheter till mer komplicerade elarbeten i explosiv miljö eller i starkströmsanläggningar. Vi har utbildningar för exempelvis elinstallatörer, elektriker, besiktningsmän, personer som arbetar med kabelförläggning såväl som för mekaniker som utför elarbeten inom industrin. Våra utbildningar berör obligatoriska säkerhetsaspekter för att förhindra att människor skadas, samt juridiska regelverk för att undvika rättsliga problem och tvister. Kursdeltagarna får bland annat ökad kunskap beträffande förebyggande och hantering av elolycksfall, arbetsmetoder och ansvarsfrågor. Vi har dessutom kurser i projektledning som behandlar planering, ledning och avslut av utvecklingsinsatser som bedrivs i projektform.

Energieffektivisering allt viktigare

Det ställs allt större krav på att få ner energiförbrukningen i alla fastigheter, framför allt för miljöns skull men även för att få lägre elpriser och en så kostnadseffektiv drift som möjligt. Vår utbildning Energieffektivisering ger en inblick i de senaste teknikerna och innovationerna inom området och de specifika åtgärder man kan vidta för att få en mer energieffektiv och billigare drift av fastigheter.

Några av våra el- & teknikutbildningar

Arbete med spänning. Obligatorisk för all personal som någon gång i sitt arbete kommer i direkt kontakt med spänningsförande delar.
Elinstallationsreglerna. Grundkraven för elinstallatörer, elektriker, konsulter, besiktningsmän och projektledare.
Entreprenadjuridik Grund och Fördjupning
ESA-14 Fackkunnig. Elrisker vid åtgärder i starkströmsanläggningar.
ESA-14 Industri & installation. Förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar.
ESA-14 Röj. Underhållsröjning och besiktning av ledningsgator.
HLR med första hjälpen vid elskada. Hantera en akut situation i väntan på ambulans.
Särskilt instruerad person. För att arbetstagare som inte är elektriker inte ska utsätta sig för elektrisk fara.