ADR

Transportering av farligt gods.

Får man övningsköra med farligt gods?

Övningskörning får inte ske i de fall mängden farligt gods på ett fordon överstiger värdeberäknad mängd (1.1.3.6) i ADR, dvs när mängden farligt gods innebär att förarintyg krävs för transporten. Detta gäller även om du har ett giltigt ADR förarintyg.

Får passagerare åka med i fordon som transporterar farligt gods?

Enligt reglerna i ADR (8.3.1) får inga passagerare utöver fordonsbesättningen följa med i fordonet.
Med besättningsmedlem menas förare eller annan person som medföljer föraren av skäl som avser säkerhet, transportskydd, utbildning eller drift.

Det kan vara en person som har en uppgift i transporten, till exempel att hjälpa till med lastning/lossning eller visa vägen.

Även säkerhetsrådgivare samt kvalitets- och miljöansvariga personer kan åka med och räknas som fordonsbesättning, fastän de inte har direkta uppgifter i samband med utförandet av transporten.
Elever som genomgår yrkesförberedande utbildning inom området transport kan också omfattas av begreppet fordonsbesättning, då det är en del i deras utbildning.

Den som åker med som besättningsmedlem måste ha genomgått utbildning för detta.
I kapitel 1.3 i ADR anges vilka krav som ställs på denna utbildning.

Förbud av passagerare gäller inte vid transport av farligt gods som så kallad ”begränsad mängd” (3.4 i ADR), ”värdeberäknad mängd” (1.1.3.6 i ADR) och ”reducerad mängd” (3.5 i ADR).

Får en praktikant åka med i fordon som transporterar farligt gods?

I utbildningssyfte kan blivande lastbilschaufförer följa med transporten. Praktikanten kan anses tillhöra fordonsbesättning och det innebär att personen har uppgifter i samband med utförandet av transporten.

Det är viktigt att den som följer med har fått en 1.3 utbildning så personen är medveten om risker och kan agera på ett lämpligt sätt om det händer något oförutsett.

Arbete på väg

Trafikverkets krav på personal som utför vägarbete.

Vilken eller vilka utbildningar behöver jag?

Det är upphandlingen som styr om man måste gå Säkerhet på väg (SPV) eller Arbete på väg (APV), det vill säga om upphandlingen är gjord i IFS eller TRVK och TRVR.
SPV krävs om man jobbar med drift och underhåll och då krävs även kurserna Hjälp på väg och Miljö. Kommuner gör ofta upphandlingar enligt IFS.

Krävs APV i upphandlingen indelas den i olika kompetensnivåer beroende på arbetsuppgifter (Nivå 1-4). Då är upphandlingen gjord enligt TRVK och TRVR. Arbetsmiljöverkets krav på förstahjälpen utbildning gör att man idag kan gå en ”vanlig förstahjälpen utbildning”.

Önskar man ytterligare förtydligande eller förklaring, tveka inte att ringa oss på Svensk Uppdragsutbildning så hjälper vi Er.

SIK-prov, vad är det och behöver jag ta det?

Upphandlingen styr om man måste göra SIK prov på Trafikverkets förarprovskontor.

Oftast gäller detta vid större entreprenader som nyproduktion av väg eller större vägombyggnader där det samtidigt förekommer mycket passerande fordonstrafik.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U

Från projektering (BAS P) till byggprojekt (BAS U).

BAS-P/U - Uppdatering

Det finns diverse ”krav” på uppdatering eller så kallad vidareutbildning inom sitt arbetsområde, beroende på olika omständigheter.

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001:1999
  • AFS 2001:1 bla. 6-7§
  • SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)

Alla arbetsplatser ska ha tydliga rutiner för fortbildningar för att skapa trygghet i arbetsuppgifterna.

Inom kollektivavtal, finns där olika uttalade antal timmar för utbildning inom yrket per år.

Förutom ”lite svårtolkade lagtexter” är det oftast beställaren som ställer tydliga krav på uppdaterade utbildningar.

Men till sist är det alltid arbetsgivaren som har yttersta ansvaret att anställda har rätt utbildning i förhållande till sin arbetsuppgift. Anställda ska känna sig trygga i sin yrkesroll. Detta enligt arbetsmiljölagen.

Ni kan leva upp till ovanstående ”krav” på olika sätt tex. genom intern eller extern utbildning.

Det kan vara ett försäljnings argument i ert företag med att personalen har hög kompetens genom den senaste utbildningen.

Fallskydd

Alla som arbetar över 2 meters höjd.

Hur ofta ska fallskydd (t.ex. sele) besiktigas?

Fallskyddsutrustningen ska besiktigas och dokumenteras 1 gång per år.
Besiktningen får endast utföras av en utbildad kompetent person enligt EN365:2004 och AFS2001:3.

Är man enligt lag tvungen att använda fallskydd?

Vid byggnads- och anläggningsarbete där det finns risk för fall från 2 meter eller mer ska gemensamma skyddsåtgärder prioriteras framför individinriktade . Gemensamma skyddsåtgärder kan vara att arbetet utförs med hjälp av ställningar, arbetsplattformar eller andra skydd som inte en arbetstagare själv har på sig.

Personlig fallskyddsutrustning får endast användas om det inte går att använda gemensamma skydd eller om arbetet är så kortvarigt att det inte är rimligt att montera och använda gemensamma skydd. Innan arbetet påbörjas ska en riskbedömning göras och en komplett fallskyddsplan upprättas som talar om hur någon ska räddas som fallit och hänger i selen.

Kan man få en sanktionsavgift om jag inte följer reglerna?

Sanktionsavgifter för fall infördes den 1 januari 2015 för att förhindra att flera kommer till skada genom fall. Det innebär att utgångspunkten för din planering av arbeten med fallrisker från 2 meter eller mer utgår från samma regler som tidigare, AFS 1999:3 57§–60§ och 87§–92§. Föreskriften om byggnads- och anläggningsarbete.

Får man utföra ensamarbete när man använder personligt fallskydd?

Att bli hängande i 10-15 minuter som oskadad innebär risk för förgiftning av blodomloppet.

Att bli hängande i 3-4 minuter som avsvimmad kan vara livshotande.

Arbeten med personlig fallskyddsutrustning får aldrig göras som ensamarbete.

Heta arbeten

Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning.

Om jag inte har certifikat, vad händer då?

Om hetarbetaren inte har certifikat så kan konsekvensen bli åtal för allmänfarlig verksamhet.

Det är ett personligt straff med dagsböter och kan medföra fängelsestraff. Om domen blir grov allmänfarlig verksamhet kan straffet bli fängelse i minst 2 år.

Vem ska se till att säkerhetsföreskrifterna följs?

Skyldiga att tillse att föreskrifterna följs är alla som befattar sig med brandfarliga Heta Arbeten®. Dessa är: De försäkrade, den som tecknat en försäkring som täcker skada genom brand är skyldig att tillse att säkerhetsföreskrifterna följs. De medförsäkrade, t ex händer det att en Entreprenör tar på sig att hålla försäkring för sin underentreprenör. I så fall är underentreprenör medförsäkrad i egen beställares försäkring. Anlitade uppdragstagare och entreprenörer. Varje entreprenör eller annan självständig företagare som mot betalning åtar sig att utföra eller bevaka brandfarliga Heta Arbeten® är skyldig att följa säkerhetsföreskrifterna för dessa arbeten.

Jag gör bara jobb åt privatpersoner, behöver jag verkligen certifikat?

Vid arbete hos privatperson är det entreprenören som har 100% ansvar för att säkerhetsreglerna följs. Dessutom måste entreprenören vara minst två stycken hos privatpersonen.

Då en av dem måste inneha uppgifterna tillståndsansvarig och brandvakt. Privat personen har inget ansvar mot sitt försäkringsbolag att följa säkerhetsreglerna.

Vilket entreprenören har i sin egen försäkring. Rent konkret innebär det att en entreprenör aldrig kan arbeta ensam hos en privatperson. Entreprenören måste ta med en kollega eller en annan entreprenör.

Jag gör alltid mina heta arbeten utomhus, behöver jag verkligen certifikat?

Platsen är oväsentlig, det är brandrisken som avgör om det behövs certifikat eller inte.

HLR

Hantera en akut situation i väntan på ambulans.

Hur gör jag HLR på en person med pacemaker eller ICD?

Du gör HLR precis som vanligt på en person med pacemaker eller ICD (implanterbar defibrillator).

Du kan också använda hjärtstartaren precis som vanligt. Tänka bara på att undvika sätta elektroderna direkt över själva dosan – om du gör det skadas dosan och patienten kan få brännskador över huden. Annars kan du defibrillera (skicka en strömstöt med hjärtstartaren) och utföra HLR precis som vanligt.

Varför får man andningsstopp och vad är de vanligaste orsaken?

Vanligaste orsaken till andningsstopp är att hjärtat stannar (hjärtstopp). Efter någon sekund drabbas hjärnan av akut syrebrist som gör att andningscentrum slutar att fungera. Då slutar man att andas och därför heter det andningsstopp.

Andra vanliga orsaker till andningsstopp är luftvägsstopp (att man sätter i halsen), till exempel att personen eller barnet sätter en köttbulle i luftstrupen.

Andningsstopp kan även orsakas av att tungan faller tillbaka och blockerar luftvägarna hos en medvetslös person.

Överdos av droger, läkemedel, förgiftning, stroke, slaganfall är också andra tänkbara exempel som orsak till ett andningsstopp.

Vad händer om man gör HLR på en person vars hjärta redan slår?

Det är helt ofarligt och det händer ingenting om du gör bröstkompressioner på en person vars hjärta redan slår. Känner du dig minsta osäker på om personen visar tydliga livstecken eller om den andas normalt är det mycket bättre att du startar HLR (hjärt- och lungräddning) än att du avvaktar.

Faran är att personer som verkligen behöver hjälp med HLR inte får det och dör i onödan.

Mobila arbetsplattformar

Säker hantering av liftar och välja rätt maskin till rätt jobb.

Hur länge gäller mitt liftkort?

Enligt liftutbildningsrådet (LUR) skall en uppdatering av ditt liftkort göras vart 5:e år.

Får jag använda liften som hiss?

Nej, du får inte använda liften som hiss. När korgen är i upplyft läge får du inte stiga på eller stiga ur korgen.

Behöver den som ”åker med” i korgen en utbildning?

Arbetsmiljöverkets regler kräver att alla som arbetar med eller från en mobil arbetsplattform har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper och ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren. Omfattningen av vilka kunskaper som krävs kan dock variera något beroende på vilka arbetsuppgifter som var och en utför.

Måste man använda personlig fallskyddsutrustning i liftar?

Arbetsmiljöverket ställer krav att när liftar används skall en riskbedömning göras och arbetsförhållandena undersökas. Alla risker man finner skall sedan åtgärdas så att ohälsa och olyckor förebyggs. Att använda en fallskyddssele kan vara en åtgärd för att förhindra att man kastas ur korgen om den risken finns.

Arbetsmiljöverket ställer även krav att personlig fallskyddsutrustning alltid skall användas i korgen när det finns risk för påkörning av annan anordning eller fordon eller när den används vid trädbeskärning

Intyg

Hur får jag mitt intyg?

Det skickas med post till företaget som anmält sig på utbildningen dagen efter utbildningstillfället.

Ställ en ny fråga

Namn

E-post

Fråga


Dina personuppgifter kommer inte att publiceras. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du här!

Saknas det svar?

Hittar du inte svaret på din fråga?

Använd formuläret för att ställa den till oss eller kontakta oss för snabbare hjälp. Vi jobbar ständigt på att utöka vår FAQ-sida med hjälpsamma frågor och svar.

Vi finns här för att hjälpa dig med din personliga utveckling och gör vårt bästa för att hjälpa dig på rätt väg.