Bygg & anläggning

Kontrollansvarig – KA

14,900.00 kr

Vänder sig till blivande kontrollansvarig enligt PBL.

13,500.00 kr

Riktar sig till de som har blivit tilldelad rollen som föreståndare för brandfarlig vara.

4,900.00 kr

Få större kunskap om vilka åtgärder man kan vidta för att få en mer energieffektiv och billigare drift av fastigheter.

Bläddra bland favoriter
9,400.00 kr

Ventilationsbestämmelser och kunskaper inom 11–14§§ enligt BFS 2017:10 OVK 3

Bygg & anläggning

Slutna Utrymmen

2,500.00 kr

Arbetsmiljöverket krav om arbeten i slutna utrymmen, t.ex silos och cisterner.

5,400.00 kr

Fördjupning i vad som åläggs beställare, byggherrar och arbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Bygg & anläggning

Asbest Grund

5,200.00 kr

För den som river asbest utomhus, sanerare och deras arbetsledare.

Bygg & anläggning

Kvartsdamm

1,995.00 kr

Ger certifierade säkerhetsförfaranden, skyddsmetoder och bästa praxis för att garantera minimala hälsorisker.

Bygg & anläggning

Säker Schakt

Säkerhet vid schaktning i jord

KRAV
4,900.00 kr

Grundläggande bestämmelser som styr entreprenadavtal med konsumenter.

Bygg & anläggning

PBL & BBR

4,400.00 kr

Grunderna i PBL samt BBR.

Transport & Maskin

ADR 1.3

2,200.00 kr

Transporter av farligt gods enligt ADR:s undantag.