Elsäkerhet för ventilationstekniker

Målet med utbildningen

Enligt elsäkerhetslagstiftningen ska innehavaren av en elanläggning se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. Vidare ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Målet med utbildningen är att deltagaren ska få den teoretiska kunskap som krävs för att få utföra väl definierade och begränsade skötsel- & underhållsåtgärder i en elanläggning på ett säkert sätt, anpassat efter företagets önskemål. Dessa åtgärder kan vara återställning av motorskydd, byte av säkringar etc. Även enklare typer av elarbeten gås igenom, t ex. byte av en takfläkt. Vår kursledare kommer innan utbildningen kontakta berörd elanläggningsansvarig/arbetsgivare för att gå igenom vilka typer utav åtgärder deltagarna ska få göra i sin arbetsmiljö och hjälpa till att fastställa elsäkerhetsorganisationen.

Vem är utbildningen för

Personer som inte är elektriker till yrket men som kan komma att utföra enklare åtgärder där det finns en elektrisk fara, t.ex. återställning av motorskydd, byte av säkringar, byte av motor etc. Elsäkerhetslagstiftningen ställer krav på att personal som utför denna typ av åtgärd har kunskap om den elektriska faran, samt att man har förståelse för skyddens funktion för att inte orsaka person- eller sakskada.

Ur kursinnehållet
  • Elektriska faran
  • Relevanta delar av regelverket kring elsäkerhet vid arbete: ELSÄK-FS 2006:1 och SS-EN 50110-1
  • Funktioner (roller) i en elsäkerhetsorganisation
  • Vad man får lov och inte får lov att göra utan auktorisation
  • Riskhantering
  • Säkringar, motorskydd, jordfelsbrytare: funktion och felscenarion
  • Exempel på arbeten som ventilationstekniker kan stöta på i arbetslivet
Intyg & Certifikat

Efter genomförd utbildning utfärdas ett personligt intyg till deltagaren.

Dokumentation

Kursmaterial ingår