ESA-14 Instruerad Person

Instruerad Person – Person som har instruerats tillräckligt av fackkunnig person för att kunna undvika faror som elektricitet kan medföra.”
ESA-Grund14:1

Denna utbildning ersätter den tidigare utbildningen ESA Tillträde.

Enligt elsäkerhetslagstiftningen ska innehavaren av en elanläggning se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. Vidare ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Publikationen ESA Instruerad Person är en anpassning av innehållet i ESA Grund och ESA Arbete och är tänkt att fungera som en anvisning för icke fackkunnig personal som ska utföra arbete i anslutning till en elanläggning där man tillämpar ESA, t ex. vid arbete i ställverk och driftrum, för att uppfylla ovan ställda krav.

En nyhet i publikationen är en ändrad tillträdeshantering med hjälp utav dokumentet ”ESA Överenskommelse om tillträde”, (ESA 013) som ska fyllas i av elanläggningsansvarig och entreprenör innan arbete påbörjas. I utbildningen går man även igenom vanligt förekommande definitioner och funktioner (roller) i en ESA-organisation, säkerhetsavstånd vid ickeelektrisk arbete, olika typer av säkerhetsåtgärder och riskhantering.

För vem?

Utbildningen vänder sig till icke fackkunnig personal som antingen ska utföra självständigt icke elektriskt arbete där det finns en elektrisk fara, t ex. vid verksamhet i driftrum och ställverk. Alternativt att man utför arbete under ledning av fackkunnig elsäkerhetsledare.
Arbetsuppgifter kan vara städning och målning i driftrum, montering av stängel runt anläggningar, service av släckutrustning, röjning, gräsklippning, kabelförläggning mm.
Utbildningen är även lämplig för elanläggningsansvariga och eldriftledare, för att förstå appliceringen av tillträdeshanteringen i sin organisation.

Program
  • Elektriska faran
  • Funktioner (roller) i en ESA-organsiation
  • Säkerhetsavstånd vid ickeelektriskt arbete
  • Säkerhetsåtgärder
  • Riskhantering
  • Tillträdeshantering
  • Arbetsmetoder
Intyg & Certifikat

Efter genomförd utbildning med godkänt slutbetyg utfärdas ett personligt certifikat och intyg till deltagaren.

Dokumentation

Publikationen ESA Instruerad Person ingår. Undantag kan förekomma vid företagsanpassad utbildning.