Gallring

För vem?
Alla som planerar, leder och operativt genomför gallring.

Målet med kursen
Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren bland annat kunna:

Del 1: Ståndortslära

 • Kunna bestämma markslag
 • Kunna ståndortsbonitera
 • Kunna mäta höjd och brösthöjdsålder på övrehöjdsträd

Del 2: Gallring

 • Kunna använda gallringsmallar
 • Kunna uppskatta grundyta och volym/ ha i bestånd
 • Kunna planera en gallring så att negativa miljöeffekter på vattenekosystem förhindras
 • Kunna rotrötans spridningsbiologi samt de åtgärder man kan vidta för att minska risken för rotröteinfektion

Program
Del 1: Ståndortslära

 • Ståndortsfaktorer
 • Ståndortsklassificering

Del 2: Gallring

 • Trädslagsval
 • Gallringsmallar, grundyta/ha, volym/ha
 • Maskin GIS
 • Hantering av stormfält virke
 • Rotröta och rotrötebehandling
 • Avläggsinstruktion för rundvirke vid allmän och enskild väg samt i anslutning till elledningar

Kursen avslutas med ett praktiskt ochteoretiskt test.

För den som innehar kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård och har genomfört webbutbildningen Gallring och där fått godkänt i det teoretiska testet kan kursen kortas till 3 dagar.