Natur- och kulturmiljövård förnyelse

För vem?
Kursen är speciellt framtagen för att långsiktigt säkerställa de kompetenskrav som PEFC ställer på de som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogsbruket.

Förkunskaper
Genomförd grundkurs (kursen Natur- och kulturmiljövård eller kurser som har minst motsvarande innehåll).

Målet med kursen
Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • Kunna de viktigaste motiven för naturvård och artbevarande
 • Känna till samhällets och skogsbrukets naturvårdsmål
 • Känna till de naturliga störningar och den dynamik som formar naturskogen
 • Kunna genomföra praktisk naturhänsyn vid avverkning gällande: detaljhänsyn, hänsynsytor och skyddszoner
 • Känna till de negativa miljöeffekter på vattenekosystem, som avverknings arbete och transporter kan medföra
 • Känna till innehållet i EU’s vattendirektiv
 • Kunna bedöma risken för körskador och veta hur man undviker dessa
 • Kunna tillämpbara kriterier i FSC resp. PEFC
 • Känna igen olika typer av forn- och kulturminnen, från olika tider, som kan förekomma i skogsmark
 • Känna till kraven från olika kundgrupper och miljöorganisationer
 • Känna till lagstiftning både vad avser miljö, forn och kulturminnen

Program

 • Grundläggande elektriska begrepp
 • Elektronik huvudkomponenter systemuppbyggnad
 • Komponenter och symboler
 • Elektriska beräkningar
 • Grundläggande hydraulik
 • Tryck, Flöde
 • Hydrostatiska systemlösningar
 • Inre och yttre arbetsmiljö
 • Säkerhet och renlighet

Kursen avslutas med praktiskt och teoretiskt test.

Webbutbildning: Natur- och kulturmiljövård inklusive klarat teoretiskt test, därefter kurs 1 dag.