Plantering

För vem?
Kursen är avsedd för all planteringspersonal. Kursen kan även anpassas till privat skogsägare som arbetar i egen skog.

Målet med kursen
Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • Kunna välja rätt trädslag utifrån ståndortens produktionsförutsättningar
 • Känna till grunderna i trädens vattenhushållning och näringsupptagning
 • Kunna hantera plantor på ett ändamålsenligt sätt
 • Kunna hur plantor skyddas mot snytbaggeangrepp
 • Kunna de arbetsmiljökrav som gäller vid plantering av behandlade plantor
 • Kunna välja rätt planteringspunkt och – djup med hänsyn till ståndortsförhållanden, markberedningsmetod och trädslag
 • Känna till olika markbehandlingsmetoders effekter på plantöverlevnad och tillväxt
 • Kunna genomföra vardaglig naturhänsyn i samband med plantering
 • Kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid plantering i anslutning till forn- och kulturminnen
 • Kunna planera och följa upp planteringsarbete med syfte att garantera arbetskvalitet
 • Kunna göra en återväxtkontroll

Program

 • Ståndorts- och produktionsfaktorer
 • Jordartskännedom
 • Ståndortsklassificering och bonitering
 • Trädslagens ståndortskrav
 • Trädens närings- och vattenupptagning
 • Planttyper, provenienser och förädling
 • Planthantering
 • Rätt planteringspunkt
 • Kemiska och mekaniska snytbaggeskydd
 • Arbetsmiljökrav vid plantering av behandlade plantor
 • Natur- och kulturmiljövård
 • Planteringsteknik och utrustning
 • Skötsel av planteringsutrustning
 • Planering och kvalitetsuppföljning

Dagen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov.