Röjning

För vem?
Kursen är avsedd för personal som arbetar med röjmotorsåg.

Målet med kursen
Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • Kunna ståndortsklassificera och ståndortsbonitera vanlig skogsmark
 • Kunna gynna rätt trädslag utifrån ståndortens produktionsförutsättningar
 • Känna igen olika lövträdsarter och buskar
 • Kunna olika röjningsformer samt anpassa röjningsform efter beståndets förutsättningar samt uppdragsgivarens önskemål
 • Kunna göra en naturvärdesbedömning i syfte att identifiera biologiskt värdefulla skogsbiotoper
 • Kunna genomföra vardaglig naturhänsyn i samband med röjning
 • Kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid röjning i anslutning till forn- och kulturminnen
 • Kunna planera objekt inför röjning med avseende på naturhänsyn, kulturmiljövård, ståndortsanpassning och arbetseffektivitet
 • Kunna följa upp röjningsarbete med syfte att garantera arbetskvalitet för uppdragsgivaren
 • Känna till de faktorer som påverkar kostnaderna och produktiviteten vid röjning
 • Kunna göra en bortsättning av röjningsarbete
 • Känna till grunderna i en arbetsriktig teknik vid motormanuell röjning
 • Förstå betydelsen av skötsel och underhåll av röjningsutrustning

Program

 • Ståndorts- och produktionsfaktorer
 • Ståndortsklassificering och bonitering
 • Trädartskännedom
 • Trädslagens ståndortskrav
 • Röjningsformer beroende på produktionsinriktning
 • Naturvärdesbedömning
 • Natur- och kulturmiljövård
 • Ekonomi och teknik
 • Planering och uppföljning

För den som genomfört webbutbildningen röjning med godkänt i det teoretiska testet kan kursen kortas till 3 dagar.