Skogsbilvägar

För vem?
Kursen är i första hand avsedd för skogsbilvägansvariga och entreprenörer som bygger och underhåller skogsbilvägar.

Målet med kursen
Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • Känna till vilka lagar och regler som gäller vid ett skogsbilvägprojekt
 • Känna till bästa byggnadsteknik för att minimera påverkan på naturmiljön
 • Kunna beräkna dimensionering av vattenpassager och ge instruktion om läggning av en bro, trumma eller valvbåge på ett tekniskt och miljöriktigt sätt
 • Kunna identifiera och känna igen värdefulla skogsbiotoper
 • Kunna båtnadsberäkna och optimera vägens sträckning, geometri och bärighet
 • Kunna söka bästa vägläge med hänsyn till miljö, markens geologi och hydrologi
 • Kunna sätta ut kurvor, vändplaner, vändfickor, mötesplatser och väganslutningar
 • Kunna beräkna terrassens bredd beroende på överbyggnadens tjocklek och breddökning i kurvor
 • Kunna mäta släntlutningar på ett enkelt och säkert sätt
 • Kunna ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer, forn- och kulturlämningar och anpassa sträckning
 • Känna till vilka kvalitetssystem som är aktuella för vägentreprenörer

Program

 • Vägstandard
 • Kostnader
 • Båtnadsberäkningar
 • Vägnätsplanering
 • Kultur- och naturmiljöhänsyn
 • Konstruktionsteknik
 • Linjedragning
 • Väggeologi
 • Materialkunskap
 • Överbyggnadsmaterial
 • Siktning
 • Lagar och Förordningar
 • Trafikplatser
 • Vägförvaltning
 • Vägunderhåll
 • Anmälan för samråd

Dagen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov