Skogsvård

För vem?
Kursen är i första hand avsedd för skogsvårdsentreprenörer och deras anställda.

Målet med kursen
Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • Kunna ståndortsklassificera och ståndortsbonitera vanlig skogsmark
 • Kunna välja rätt trädslag utifrån ståndortens produktionsförutsättningar
 • Kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid plantering och röjning i anslutning till forn- och kulturminnen
 • Kunna göra en enkel naturvärdesbedömning i syfte att identifiera biologiskt värdefulla skogsbiotoper
 • Kunna genomföra vardaglig naturhänsyn i samband med röjning och plantering
 • Känna igen olika lövträdsarter och buskar (även på bar kvist)
 • Känna till grunderna om förädling av plantor samt begreppet proveniens (härkomst)
 • Känna till vilka planttyper som finns
 • Kunna de arbetsmiljöregler som gäller vid plantering med behandlade plantor
 • Kunna välja rätt planteringspunkt och djup
 • Känna till de faktorer som påverkar kostnaderna och produktiviteten vid plantering och röjning

Program

 • Ståndorts- och produktionsfaktorer
 • Ståndortsklassificering och bonitering
 • Jordartskännedom
 • Trädslagens ståndortskrav
 • Trädartskännedom
 • Trädens närings- och vattenupptagning
 • Planering för plantering och röjning
 • Naturhänsyn och Kulturmiljövård
 • Planttyper, provenienser och förädling
 • Planthantering
 • Arbetsmiljökrav vid plantering med behandlade plantor
 • Rätt planteringspunkt
 • Planterings- och röjningsteknik
 • Röjningsformer beroende på produktionsinriktning
 • Underväxtröjning och hyggesrensning
 • Skötsel av planterings- och röjutrustning
 • Kvalitetsuppföljning plantering och röjning
 • Ekonomi

Dagen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov.