Digital färdskrivare

Utbildningen riktar sig främst till förare och arbetsgivare i transportbranschen. Den vänder sig även till dig som planerar eller köper transporter, exempelvis speditörer, industrier och resebyråer, eftersom du har ansvar för att transporten läggs upp på ett sätt så att det stämmer med kör- och vilotidsreglerna.

Vägarbetstidslagen gäller för mobila arbetstagare och förare som är egenföretagare och som utför vägtransporter som omfattas av EG:s kör- och vilotidsregler. I vägarbetstidslagen regleras bland annat arbetstid och raster. Genom kollektivavtal kan undantag göras från delar av lagen. För tillsynen svarar Transportstyrelsen.

Reglerna har tre huvudsyften:

 • De ska säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn.
 • De ska ge förarna en god social situation.
 • De ska bidra till ökad trafiksäkerhet.

Kurstid ca. 4 timmar

Genomförande
Kursen anpassas efter företagets behov. Utbildaren kontaktar därför kund innan utbildningen för genomgång av eventuella förekommande fel och brister. Utbildningen är dels teoretisk men även praktisk vid fordonen om behov finns.

 • Program
  Hur hanteras den digitala färdskrivaren
 • Regler för kör och vilotid
 • När gäller vägarbetstidslagen
 • Hur gör man om man både kör fordon som har digital färdskrivare samtidigt som företaget har analog färdskrivare i vissa fordon Hur gör man vid bilbyte (ex. spetstrafik).
 • Avvikelse och undantag
 • Vad kan det kostar företaget och chauffören vid eventuella fel och brister.

Vad säger lagen?
Förordning (EG) nr 561/2006 fastställer nivåerna för maximal daglig körtid, körtid per vecka, tvåveckorskörtid och minsta period för dygns- och veckovila, med förbehåll för vissa specifika undantag. Regelverket gäller för flera olika typer av transportverksamheter, det vill säga person- och godstransporter, internationella och nationella transporter, långa och korta transporter med inhyrda förare, anställda förare eller egenföretagare.

Arbetstidslagen (ATL)
Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vika raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.