Säkerhetsrådgivare ADR

Den som är avsändare av farligt gods eller utför transporter av farlig gods skall, enlig svensk lag, ha säkerhetsrådgivare.

För vem?
Den som bedriver verksamhet där det ingår att utföra transporter eller att vara avsändare av farligt gods.

Upplägg och genomförande

 • Kundbesök
 • Genomgång regler och rutiner
 • Uppdateringar regler
 • Utbildning
 • Telefonsupport
 • Sammanställning av årsrapport
 • Händelseutredning

Säkerhetsrådgivarens uppgift

 • Att tillsammans medverksamhetsledningen arbetaförebyggande för att undvika tillbud och olyckor i samband medtransport av farligt gods
 • Att tillsammans medverksamhetsledningen utarbetarutiner för hantering av farligt gods
 • Att ge företaget råd i fråga om verksamheten rörande hantering och transport av farligt gods
 • Att öka kunskapen inom området hantering och transport av farligt gods genom utbildning
 • Att överlämna årlig rapport till verksamhetsledningen omföretagets verksamhet avseende hantering och transport av farligt gods
 • I händelse av olycka, utreda och rapportera till MSB