Avtalsrätt

Avtal är någonting som berör nästan alla transaktioner som vi gör, från det stora företagsköpet till inköp av livsmedel på närbutiken.
Kunskap om avtalsrätt är viktig oavsett om det gäller ett företags förehavanden eller om frågorna är av privat karaktär. Det underlättar också förståelsen av standardavtal som t.ex. AB04

För vem?
Kursen riktar sig till alla som är intresserade av ämnet. Professionellt är den främst riktad till företagare och personer som ska ta del av och tolka olika juridiska spörsmål och handlingar.
Personer som driver eget företag och vill öka sin förståelse inom juridiken. Övriga som vill skaffa sig grundläggande kunskaper om juridik.

Målet med kursen

 • Kunna när ett bindande avtal är ingånget (anbud – accept principen)
 • Kunna hur olika avtalstyper används, exempelvis muntliga och skriftliga avtal
 • Kunna hur fullmakter fungerar
 • Känna till vilka avtal som blir ogiltiga
 • Kännedom om avtalstolkning bl.a. generalklausulen
 • Kunna principen avtal ska hålla ”Pacta sund servanda” Skadestånd och ersättning vid avtalsbrott

Program

 • Grundläggande begrepp och principer
 • Ett avtals uppkomst
 • Rättsföljder
 • Olika typer av fullmakter
 • Fullmakten och dess följder
 • Vilka rättsverkningar får den för fullmäktig, huvudman och tredje part
 • Återkallelse av fullmakt och hur den upphör att gälla
 • Rättshandlingar som föranleder att ett avtal blir ogiltigt
 • Deltagarna löser enskilt eller i grupp övningsuppgifter/ cases