Systematisk arbetsmiljöarbete -SAM

Arbetsmiljöarbetets syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall samt att främja en god arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen skall vara en naturlig del av verksamheten.

För vem?
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Målet med kursen

 • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk avtal och föreskrifter kringförhållanden som påverkar arbetsmiljön
 • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man skall samverka
 • Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva förarbetsmiljön
 • Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete
 • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
 • Att kunna göra en riskbedömning
 • Att kunna upprätta en handlingsplan

Program

 • Arbetsmiljölagen, föreskrifter
 • Arbetsgivaransvar samt rättigheter och skyldigheter för skyddsombud och arbetstagare
 • Upplägget för ert systematiska arbetsmiljöarbeten (SAM)
 • Förarbete, genomförande och uppföljning
 • Dokumentationskrav
 • Konkreta redskap, material och metoder